ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္
 • Date: January 28, 2012
 • Venue: Taunggyi City, Shan State
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ တုိးတက္ေရး ပါတီ (SSPP) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔တို႔ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ အရ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၈) ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိးၾကပါသည္။
 • Date: January 28, 2012
 • Venue: Taunggyi City, Shan State
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ႏွစ္ဘက္ သေဘာ တူညီခ်က္ ၄ ခ်က္
 • Date: May 11, 2013
 • Venue: Tangyan Town, Shan State
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC) ဒုတိယ ဥကၠဌမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးသိန္းေဇာ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရး ပါတီ (SSPP/SSA) ဗဟို ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ စ၀္ေခးတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔၏ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခ်က္ မွတ္တမ္း
 • Date: November 24, 2015
 • Venue: Myanmar Peace Center and Hotel Yangon, Yangon
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC) ဒုတိယ ဥကၠဌမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးသိန္းေဇာ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရး ပါတီ (SSPP/SSA) ဗဟို ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး (၂) စ၀္ခမ္းသီ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔၏ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခ်က္ မွတ္တမ္း
 • Date: December 7, 2015
 • Venue: Yadana Thinga Hotel, Nay Pyi Taw
 • Language: Myanmar
Download Agreement