ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္
  • Date: December 2, 2011
  • Venue: N/A
  • Language: Myanmar
Download Agreement
(RCSS/SSA) အဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔တုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
  • Date: January 16, 2012
  • Venue: Conference Room, Shan State Government Office, Taungyi City, Shan State
  • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ / ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) တုိ႔၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိးသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
  • Date: May 19, 2012
  • Venue: Kengtung Town, Shan State (East)
  • Language: Myanmar
Download Agreement