ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖဲြ႔ႏွင့္ ပအုိ၀္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ( PNLO ) တုိ႔၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီးဟုိတယ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အတြက္ အႀကိဳ ညွိႏႈိင္း စည္းေ၀းပြဲမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
  • Date: August 25, 2012
  • Date: Taungyi Hotel, Tagungyi City, Shan State
  • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း ဗဟုိဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
  • Date: March 23, 2013
  • Date: Myanmar Peace Center, Yangon
  • Language: Myanmar
Download Agreement