စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ နာဂလက္နက္ကုိင္ (NSCN -K) အဖြဲ႔တို႔ အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္
  • Date: April 9, 2012
  • Date: Khanti Town, Sagaing Region
  • Language: Myanmar
Download Agreement