ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္
  • Date: February 1, 2012
  • Venue: Mawlamyine City, Mon State
  • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္
  • Date: February 25, 2012
  • Venue: Mawlamyine City, Mon State
  • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္
  • Date: February 25, 2012
  • Venue: Mawlamyine City, Mon State
  • Language: Myanmar
Download Agreement