ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္
  • Date: September 7, 2011
  • Venue: Kengtung Town, Shan State (East)
  • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ အထူးေဒသ (၄) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး မည့္ အဖြဲ႔တုိ႕ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ အရ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕၌ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိး ၾကပါသည္။
  • Date: October 9, 2011
  • Venue: Kengtung Town, Shan State (East)
  • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ အထူးေဒသ (၄) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔တို႔ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ အရ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ မုိင္းလားၿမိဳ႕၌ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိး ၾကပါသည္။
  • Date: December 27, 2011
  • Venue: Mongla Town, Shan State (East)
  • Language: Myanmar
Download Agreement