ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္
 • Date: March 12, 2012
 • Venue: Loikaw City, Kayah State
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပထမအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္
 • Date: June 9, 2012
 • Venue: Loikaw City, Kayah State
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္
 • Date: June 20, 2013
 • Venue: Lokaw City, Kayah State
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီတို႔ တတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူညီခ်က္ ၇ ခ်က္
 • Date: October 23, 2013
 • Venue: Lokaw City, Kayah State
 • Language: Myanmar
Download Agreement