ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ KIO ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္
  • Date: May 30, 2013
  • Venue: Magywe Hall, Manaw Compound, Myitkyina City, Kachin State
  • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ KIO ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔တုိ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္
  • Date: October 10, 2013
  • Venue: Magywe Hall, Manaw Compound, Myitkyina City, Kachin State
  • Language: Myanmar
Download Agreement