ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္
  • Date: November 03, 2011
  • Venue: Hpa-an City, Kayin State
  • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ကလုိ႔ထူးေဘာ တပ္ဖြဲ႔(ယခင္ DKBA) မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္ အဖြဲ႔တို႔ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အရ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ဘားအံၿမိဳ႕၌ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိး ၾကပါသည္။
  • Date: November 11, 2011
  • Venue: Hpa-an City, Kayin State
  • Language: Myanmar
Download Agreement
၂၅.၂.၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၆.၂.၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဘားအံၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂၂) ေျချမန္ တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ကလုိ႔ထူးေဘာ အဖြဲ႔မွ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာမူေရွး၊ ေစာတုိင္းေရႊ (ဗုိလ္ပိ) တုိ႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ေဒသတြင္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားေစေရး လုံျခဳံ ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ လုံျခဳံေရး ကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းၾကၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိး ၾကပါသည္။
  • Date: February 26, 2012
  • Venue: Hpa-an City, Kayin State
  • Language: Myanmar
Download Agreement