ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔ အၾကား ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္
  • Date: January 2, 2012
  • Venue: Hakha City, Chin State
  • Language: Myanmar
Download Agreement
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အသိ သက္ေသျပဳလ်က္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည့္ သေဘာတူညီခ်က္
  • Date: May 7, 2012
  • Venue: Union Avenue, Hakha City, Chin State
  • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေတြ႔ဆံု ညွိႏႈိင္းမႈ အၿပီး ႏွစ္ဘက္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည့္ သေဘာတူညီခ်က္
  • Date: December 9, 2017
  • Venue: Myanmar Peace Center, Yangon
  • Lanugaue: Myanmar
Download Agreement