ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီတို႔ အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ပဏာမ သေဘာ တူညီခ်က္
  • Date: April 5, 2012
  • Venue: Sittwe Hotel, Sittwe City, Rakhine State
  • Language: Myanmar
Download Agreement