ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) တို႔၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန (MPC) တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (ကရင္ျပည္နယ္) မွ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား
  • Date: August 5, 2013
  • Venue: Myanmar Peace Center, Yangon
  • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
  • Date: August 10, 2013
  • Venue: Myanmar Peace Center, Yangon
  • Language: Myanmar
Download Agreement