ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္
 • Date: January 12, 2012
 • Venue: Hpa-an City, Kayin State
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္
 • Date: January 1, 2012
 • Venue: Hap-an City, Kayin State
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေကအဲန္ယူ - ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔တို႔၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္း
 • Date: April 4, 2012
 • Venue: Hpa-an City, Kayin State
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေကအဲန္ယူ - ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔တို႔၏ ပထမ အႀကိမ္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္း
 • Date: April 10, 2012
 • Venue: Shwe Wah Tun Hotel, Bago City, Bago Region
 • Language: Myanmar
Download Agreement
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ေကအဲန္ယူ - ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံးတို႔၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ အစည္းအေ၀း သေဘာတူညီခ်က္
 • Date: September 4, 2012
 • Venue: Zwekabin Hotel, Hpa-an City, Kayin State
 • Language: Myanmar
Download Agreement