လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးသံတမန်များရွေးချယ်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များအပေါ်မူတည်၍ ရွေးချယ် သွားမည်ဖြစ်ပါသည် –

  • အစီအစဉ်အကြောင်းရှင်းပြချက် အမှတ်စဉ် (၆) တွင်ပါရှိသော အရည် အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ
  • အဆိုပြုလွှာ အမှတ်စဉ် (၁၄) ပါ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခဲ့ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံ
  • အဆိုပြုလွှာ အမှတ်စဉ် (၁၅)၊ (၁၆) နှင့် (၁၇) တို့ကို ဖြေဆိုမှုများ

လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးသံတမန်များအား အဖွဲ့ဝင် (၇) ဦး – ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ (၂) ဦီး၊ ငြိမ်းချမ်း ရေး ကော်မရှင်မှ (၂) ဦး၊ လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးသံတမန် (၁) ဦး၊ Plan International Myanmar မှ (၁) ဦိးနှင့် MIPS မှ (၁) ဦး – ပါဝင်သော ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ ရွေးချယ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

*အဆိုပြုလွှာအားမဖြည့်သွင်းမီ ဖော်ပြထားသော ဖြည့်သွင်းနည်းလမ်းညွှန်ကို အရင်ဖတ်ပါ။

လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးသံတမန်အဆိုပြုလွှာ ဖြည့်သွင်းနည်းလမ်းညွှန်

မိမိတို့၏တက္ကသိုလ်တွင် လူငယ်ငြိမ်းချမ်းရေးသံတမန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လိုသူများသည် ဤအဆိုပြုလွှာအား ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပြုလွှာ ဖြည့်သွင်းပေးပို့ရာတွင်  အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာရပါမည် –

၁။     လျှောက်ထားသူ၏ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံအပါအဝင် အဆိုပြုလွှာပါအချက်အားလုံးကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

၂။       အဆိုပြုလွှာအား အွန်လိုင်းတွင် ဖြည့်သွင်းနိုင်သည်၊ (သို့မဟုတ်) ရေးသားဖြည့်သွင်း၍ အီးမေးလ်ဖြင့် (peaceandyouth@mips-mm.org) သို့ လည်းကောင်း စာတိုက်မှတဆင့် (အမှတ် ၁၉၃၊ ရိပ်သာ-၁ လမ်း၊ ဝေဇယန္တာဉယျာဉ်အိမ်ယာ၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) သို့ လည်းကောင်း ပေးပို့နိုင်သည်။

၃။      အဆိုပြုလွှာ ဖြည့်သွင်းရာတွင် မြန်မာဘာသာကိုသာ အသုံးပြုရမည်။

၄။     အဆိုပြုလွှာဖြည့်သွင်းရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆက်သွယ်နိုင်သည် –

 

  1.  ဦးကျော်သူရ     kthura@mips-mm.org           ၀၉ ၄၂၀ ၃၁၃ ၁၉၇
  2.  ဦးကိုကိုဦိး         kokooo@mips-mm.org         ၀၉ ၄၂၁ ၅၁၀ ၀၈၄

၅။     အဆိုပြုလွှာအား ၂၀၂၀  ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ (၁၅) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရမည်။ ထိုသို့ ပေးပို့ရာတွင် နေ့ကျောင်း (Day) တက်ရောက်နေကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဌာန၏ ထောက်ခံ စာနှင့် အဆိုပြုလွှာ အမှတ်စဉ် (၁၄) ပါ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူး သော အတွေ့အကြုံများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အထောက်အထားများ (ဥပမာ – သင်တန်း/ အလုပ်ရုံ ဆွေး နွေးပွဲ/ဖိုရမ် စသည်ဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့သည့်လက်မှတ်များ) အား တစ်ပါတည်းပူးတွဲ ပေးပို့ရမည်။ အမှတ်စဉ် (၁၄) အတွက် အထောက်အထားပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိပါက ထောက်ခံပေးမည့်သူ (၂) ဦး၏ အမည်၊ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် (ရာထူး အပါအဝင်)၊ ဖုန်းနံပတ်နှင့် အီးမေးလ်တို့ကို ထည့်သွင်းပေးပို့ ရမည်။