လုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့် ကာကွယ်ရေးမူဝါဒ စက္ကူစာတမ်းများ ပြင်ဆင်ရေးသားရာတွင် ထည့်သွင်း သုံးသပ်သင့်သည့် အချက်များ

Read More

Recommendations for Developing Security and Defense Policy White Paper

Read More

Unifying Myanmar’s Fragmented Security Sector: Insights from Post-Conflict Security Integration Processes

Read More

နိုင်ငံတကာရှိ ကာကွယ်ရေးစက္ကူဖြူစာတမ်းများ၊ ကာကွယ်ရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ စာတမ်းများအား သုံးသပ်ခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထည့်သွင်းသုံးသပ်ချက်များ

Read More

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကဏ္ဍ ဆွေးနွေးမှုကို အထောက်အကူပြုရန် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ညှိနှိုင်းမှု မူဘောင်တစ်ခု ရေးဆွဲဖော်ဆောင်ခြင်း – ပဋိပက္ခအလွန် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစည်းခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကဏ္ဍ ဆွေးနွေးမှုကို အထောက်အကူပြုရန် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ညှိနှိုင်းမှု မူဘောင်တစ်ခု ရေးဆွဲဖော်ဆောင်ခြင်း – ပဋိပက္ခအလွန် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစည်းခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက်

Read More