ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
  • Date: October 15, 2015
  • Venue: Nay Pyi Taw
  • Language: Myanmar
Download Agreement




The Nationwide Ceasefire Agreement between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and Ethnic Armed Organizations
  • Date: October 15, 2015
  • Venue: Nay Pyi Taw
  • Language: English (Unofficial Translation)
Download Agreement