လုံခြုံရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ ကနဦးသုံးသပ်ချက်စာတမ်းအား အမျိုးသမီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးရှုထောင့်နှင့် ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေးရှုထောင့်များမှ သုံးသပ်ခြင်း