မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကဏ္ဍ ဆွေးနွေးမှုကို အထောက်အကူပြုရန် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ညှိနှိုင်းမှု မူဘောင်တစ်ခု ရေးဆွဲဖော်ဆောင်ခြင်း – ပဋိပက္ခအလွန် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစည်းခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးကဏ္ဍ ဆွေးနွေးမှုကို အထောက်အကူပြုရန် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ညှိနှိုင်းမှု မူဘောင်တစ်ခု ရေးဆွဲဖော်ဆောင်ခြင်း – ပဋိပက္ခအလွန် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစည်းခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက်

လုံခြုံရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ ကနဦးသုံးသပ်ချက်စာတမ်းအား အမျိုးသမီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးရှုထောင့်နှင့် ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေးရှုထောင့်များမှ သုံးသပ်ခြင်း