ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေျခခံမူမ်ား အေပၚ တင္ျပခ်က္မ်ား

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေျခခံမူမ်ား အေပၚ တင္ျပခ်က္မ်ား စာအုပ္ (PDF) ကို ဤ ေနရာတြင္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္ပါသည္။